Loto Group 1

คุณสมบัติสินค้า:

ล็อควาล์ว

ชุดรวมอุปกรณ์ล็อควาล์วต่างๆ สามารถใช้ล็อควาล์วแรงดันลม แรงดันก๊าซ ท่อส่งของเหลวต่างๆ สามารถใช้ล็อคทั้งตำแหน่งห้ามเปิด ห้ามปิด