NEWS / TIPS

บริษัท กรุงเทพเซฟตี้แอนด์สลิง จำกัด ได้เข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

การใช้และการดูแลรักษาหน้ากาก ข้อจำกัดในการใช้หน้ากาก

บริษัท กรุงเทพ เซฟตี้ แอนด์ สลิง จำกัด ร่วมกับ บริษัท เดรเกอร์ เซฟตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดอบรมความรู้เบื้องต้น และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากแอมโมเนีย

Lock Out Tag Out ( อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน ) แนะนำอุปกรณ์และการใช้งานเบื้องต้น

บริษัท กรุงเทพเซฟตี้แอนด์สลิง จำกัด ได้จัดสัมมาวิชาการ หลักสูตร การตัดแยกอุปกรณ์ที่เป็นแหน่งกำเนิดพลังงาน Lockout Tagout

เกร็ดความรู้… หน้ากากนิรภัย จะหาซื้อหน้ากากที่กรองสารพิษทุกชนิดได้หรือไม่

อบรมความรู้เบื้องต้นและการใช้งานอุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน ( Lockout Tagout )